2003 වසරේදී Facebook, Twitter වගේම අනිත් Social Networks වල වැඩ කිඩ

2003 වසර වසර අවසාන වීමට තව ඇත්තේ දින කිහිපයක් පමණයි. සුපුරුදු විදියටම මෙම වසරේදීත් Social Networks භාවිතා කරන පිරිස ඉතාමත් වේගෙන් වැඩි වී ඇත. ලෝකයේ ජනප්‍රියම Social Networks වන Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Instagram සහ Pinterest යන වෙබ් අඩවි 2013 වසරේදී භාවිතා කර ඇති ආකාරය පිලිබදව Infographic එකක් digitalinsights.in බ්ලොග් අඩවිය විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

ඔබ Facebook වැනි Social Networks ගැන නොදන්න නමුත් දැන ගැනීමට කැමති තොරතුරු රැසක් මෙම Infographic නිර්මාණය තුල අඩංගුය. එම නිසයි අපි එම නිර්මාණය අද ඔබත් සමග බෙදා ගන්නේ.

ඔබත් මෙම Infographic නිර්මාණය Facebook එකේ Share කරන්න.

Social Networks 2013

2 Comments

  1. Pingback: 2013 වසරේ ජනප්‍රියම ලිපි 10
  2. Pingback: 2013 වසරේ Facebook වල වැඩ කිඩ - Infographic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *