2013 වසරේදී වැඩියෙන්ම නරඹා ඇති Gaming Videos 5

YouTube කියන්නේ මාසයකට unique users visit බිලියනයකට වඩා වැඩි වෙබ් අඩවියකි. එම වෙබ් අඩවියේ ඇති video වලින් 2013 වසරේදී වැඩියෙන්ම නරඹා ඇති gaming video 5 අපි ඔබට මෙම ලිපියෙන් තිලිණ කරනවා.

gaming videos

 

1. PlayStation 4 by PlayStation

2. Grand Theft Auto V: Official Gameplay Video

3. OUTRAGEOUS ENDING! – Mad Father (6)

4. League of Legends Cinematic: A Twist of Fate

5. Official Call of Duty: Ghosts Reveal Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *