2013 වසරේ Twiiter වල වැඩ කිඩ – Infographic

මීට සතියකට පමණ පෙර 2013 වසරේ Facebook වල වැඩ කිඩ යනුවෙන් Infographic නිර්මාණයක් අපි ඔබත් එක්ක බෙදා ගත්තා. ඒ වගේම 2013 වසරේදී Facebook, Twitter වගේම අනිත් Social Networks වල වැඩ කිඩ යනුවෙන් තවත් Infographic නිර්මාණයක් අපි ඔබත් එක්ක බෙදා ගත්තා. අද ලිපියෙන් Twiiter ගැන පමණක් තිබෙන Infographic නිර්මාණයක් අපි ඔබට තිලින කරනවා. මේ නිර්මාණය කර ඇත්තේ 2013 වසරේ මුලදී බැවින් මෙහි ඇති තොරතුරු මේ වෙන විට සුළු වශයෙන් වෙනස් වී තිබිය හැක.

Twitter 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *