ජංගම දුරකථන වල අවසන් වසර 10 දී සිදු වූ වෙනස්කම්

මීට වසර දහයකට පමණ පෙර තිබුන ජංගම දුරකථන සහ දැන් තිබෙන ජංගම දුරකථන අතර විශාල වෙනසක් තිබෙනවා. ලෝකයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වී ඇති Mobile Phones 10 ඇතුලත තිබෙන බොහෝ ජංගම දුරකතනත් වසර 7,8 ක් පැරණිය.  මීට යටින් ඇති Image එකෙන් ජංගම දුරකථන වෙනස් වී ඇති ආකාරය ගැන සරල අදහසක් ගන්න පුළුවන්.

Mobile

Source : http://www.technotification.com/2015/01/10-years-of-mobile-technology.html

මීට අවුරුදු කීපයකට පෙර ජංගම දුරකථන වල මිල ගණන් පහල ඇති image එකෙන් ඔබට බලාගන්න පුළුවන්.

Mobile Price

පහත ඇති Infographic එකෙන් 1982 සිට 2013 වන තෙක් ජංගම දුරකථන වෙනස් වූ ආකාරය විස්තර කෙරෙනවා.

Mobile Infographics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *