ඔබ මැරුනොත් ඔබගේ Facebook Account එකට මොකද වෙන්නේ?

ඔබ මැරුනොත් ඔබගේ Facebook Account එකට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබ කවදා හරි හිතුවද? ඔබ මැරුනොත් ඔබේ Facebook Account එක කාට හරි අයිති වෙනවද? එසේ නැත්තම් එය Delete වෙනවද ටික කාලෙකින්?

ඔබ මැරුනොත් ඔබගේ Facebook Account එකට මොකද්ද කරන්නේ කියලා තීරණය කරන්න ඔබට පුළුවන්.

  1. Memorialized Accounts

ඔබට පුළුවන් ඔබගේ Facebook Account එක Memorialized Accounts එකක් කරන්න. මේ ගැන සියලු විස්තර පහල Video එකේ සිංහලෙන්ම තියෙනවා.

 

2. Deleting Your Account

ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ මැරුණම ඔබගේ Facebook Account එක Delete කරන්න කියලා Facebook එකට කියලා තියන්න පුළුවන්.

එය කරන්නේ මෙහමයි.

  1. ඔබ Facebook අඩවියට ලොග් වූ පසු දකුණු පැත්තේ උඩම තිබෙන ඊතල හිස සලකුණ Click කරලා Settings වෙත යන්න.
  2. ඉන් පසු  Security කියන එක Click කරන්න.
  3. Click Legacy Contact
  4. ඉන් පසු Account Deletion කියන Check Box එක Click කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *