මිනිත්තුවක් තුල අන්තර්ජාලයේ සිදුවෙන දේවල්? ( 2016 වසරේ)

ඔබ දන්නවාද අන්තර්ජාලය තුල මිනිත්තුවක් තුල සිදු වෙන දේවල්?

  • Email මිලියන 150 කට වඩා හුවමාරු වෙනවා.
  • Google අඩවිය තුල Search Quires මිලියන දෙකකට වඩා…..
  • Whatsapp  තුල Messages මිලයන 20 කට වඩා හුවමාරු වෙනවා.
  • Facebook වලට ලක්ෂ 7 කට වඩා Log වෙනවා.
  • Apple Store එක තුලින් Apps 50,000 කට වඩා Download කිරීම්…..
  • Amazon තුල ඩොලර් ලක්ෂ දෙකක පමණ Sales….
  • 120 කට වැඩි LinkedIn Accounts ප්‍රමාණයක්…..
  • මිලියන දෙකකට වඩා වැඩි YouTube Views

one minute 2016

One Response to "මිනිත්තුවක් තුල අන්තර්ජාලයේ සිදුවෙන දේවල්? ( 2016 වසරේ)"

Post Comment