පාවෙන විද්‍යාව – Quantum Levitation – මිනිත්තු 4කින් ඉගන ගන්න

ගිය සතියේ අපි පල කරේ පාවෙන මැජික් කරන්නේ කොහමද කියන ලිපියයි. එයට ඇතුලත් කරපු Video එක ඔබ බැලුවනම් මේ වෙන කොටත් මැජික් කරුවන් පාවෙන මැජික් එක කරන්නේ කොහමද කියලා දන්නවා.

එම Video එකට පස්සේ සම්පත් සහෝදරයා කරපු Video එක තමයි පාවෙන විද්‍යාව කියන Video එක. ඇත්තටම ඔබට Quantum Levitation කියන දෙය මිනිත්තු 4කින් නම් ඉගන ගන්න බෑ. ඒ සදහා මාස කිහිපයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ගැන සරල අදහසක් ගන්න මේ මිනිත්තු 4 Video එකෙන් ඔබට පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *