ඔබගේ Blogger අඩවියෙන් Blogger Navbar එක ඉවත් කරමු

1 Like 1 Comment

Blogger තුල බ්ලොග් අඩවියක් නිර්මාණය කල පසු බොහෝ දෙනෙක්ට මුලින්ම අවශ්‍ය වන්නේ මෙම Blogger Navbar එක ඒවත් කරගැනිමටයි. Blogger Navbar එකෙන් Blog එකේ ඇති professional පෙනුමට යම් කිසි හානියක් වෙනවා. මෙය ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉවත් කර ගැනීමට පුලුවන්.

Blogger NavBar

1 පියවර : Blogger —– dashboard >> Layout

2 පියවර : දැන් පහත රූපයේ පරිදි NavBar, edit කියන icon එක click කරන්න.

img1

3 පියවර: දැන් Off යන්න select කර Save කරන්න.

img2

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *