හොදම Screen Recording Software 5

Video Tutorials වගේ ඒවා හදන යට Screen Recording Software අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ලිපිය හොදම Screen Recording Software 5 ගැනයි.

  1. Camtasia : මෙය හොදම Screen Recording Software එක විදියට හදුන්වන්න පුළුවන්. නමිත් මෙය මුදල් දී ලබාගන්න ඕනේ එකක්. Windows වලට වගේම Mac සදහා ඔබට මෙය භාවිතා කල හැකිය.
  2. My Screen Recorder: මෙයත් ඉතාමත් හොද Screen Recording Software එකකි. $49.95 කට මෙය මීලදී ගත හැකිය. Windows සදහා මෙය සහය දක්වයි.
  3. CamStudio : මෙය Free සහ Open Source වර්ගයේ Software එකක් බැවින් ඔබට නොමිලේම Download කරගත හැකිය.
  4. Tinytake : මෙහි Free Version එකක් වගේම මුදල් ගෙවා මීලදී ගත හැකි Versions කිහිපයකම තිබෙනවා.  Free Version එකේදී ඔබට උපරිම වශයෙන් මිනිත්තු 5ක් දක්වා පමණයි එක දිගට Record කර ගත හැක්කේ.
  5. Free Screen Video Recorder: මෙයත් ඔබට නොමීලේම ලබාගත හැකි Screen Recording Software එකකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *