මේ සතියේ තාක්ෂණික ලෝකයේ පුවත් මැව්ව Note 7 සහ Dropbox Hacking ගැන විස්තර

මේ සතියේ තාක්ෂණික ලෝකයේ පුවත් මැව්ව කාරනා දෙකක් තමයි  Note 7 සහ Dropbox හැක් වීම කියන්නේ. 1.   මේ  Note 7 පිපුරුවා කියලා  යන ආරංචිය මොකද්ද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. ඔබ දන්නවා…

Read more »

Hack කරන්න බැරිවෙන්න Password එකක් හදාගන්නේ කොහමද?

අපි මේ ලිපිය අද ඔබට තිලිණ කරන්නේ අපිට ලැබුන infographic නිර්මාණයක් ඇසුරෙනි. මෙම නිර්මාණය තුලින් ඔබට ශක්තිමත් කාටවත් hack කරන්න බැරි password එකක් හදාගන්න විදිය හොයාගන්න පුළුවන්. Infographic නිර්මාණයේ ඇති…

Read more »