වැඩියෙන් social media පාවිච්චි කරන්නේ කව්ද? Men VS Women – Infographic

Internet Service Providers වෙබ් අඩවිය විසින් නිර්මාණය කරන ලද Battle of the Sex නම් Infographic නිර්මාණයක් ලැබුනා. Social Media වටා මිනිසුන් මිලියන ගණනින් රැක් වී සිටින නිසා එම නිර්මාණය අපි ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න සිතුවා.

Shares 0
1 Like 4 Comments