හොදම Flash වෙබ් අඩවි 10

Like Comment

වර්තමානය වන විට වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සදහා flash යොදා ගැනීම අඩු කර ඇතත් ඉතා අලංකාර වෙබ් අඩවි flash යොදා නිර්මාණය කරා ගත හැකිය. Flash වෙබ් අඩවි වල දැකිය හැකි ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් වන්නේ වෙබ් අඩවිය load වීමට විශාල කාලයක් ගත වීම සහ Search engine optimization සදහා සහය දැක්වීම ඉතාමත් අඩු වීමයි. මෙම හේතු දෙක තමයි Flash වෙබ් අඩවි නිර්මාණය වීම අවම වීමට ප්‍රදානම හේතු. ඒ වගේම html5 පැමිණීමත් එයට හේතු විය.

top flash wensites

හොදම Flash WebSites 10

1. Disney New Fantasyland
2. The Museum of Me
3. Old Spice Music Muscle
4. Flash Driving Game
5. We Choose The Moon
6. Moodstream | Getty Images
7. Monoface
8. Waterlife
9. Clouds Over Cuba
10. Infinite OZ

Shares 0

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *