අපි Facebook ගැන මීට කලින් ගොඩක් ලිපි ලියල තියනවා. ඒවායින් කිහිපයක් පහත තියනවා.

[Video] ඔබ නොදන්නා Facebook රහස්
2013 වසරේ Facebook වල වැඩ කිඩ – Infographic
Facebook Timeline එක ලස්සනට තියාගන්නේ කොහමද? – Infographic

facebook like
Google Chrome Browser එකත් සමග වැඩ කරන Facebook Shortcuts keys 10ක් අපි පහතින් දීල තියනවා.

m – Compose New Message

0 – Open Help Center

1 – Go to Homepage

2 – Open your profile

3 – Send friend request

4 – Open Message

5 – Access Notification Area

6 – Open account settings

7 – Open Privacy Settings

8 – Open Official Facebook page

9 – Open terms & service conditions

? – Go to search box

11 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

This Post Has One Comment

  1. Pingback: itemprop="name">එකම Web Browser එකෙන් Facebook Account දෙකකට එකම වෙලාවේ Log වෙන්නේ කොහමද?

Leave a Reply