පෙරේදා අපි පල කරා ඕනෑම Facebook Video එකක් Download කර ගන්න පුළුවන් විදි ගැන ලිපියක්. අදත් අපි පල කරන්නේ Facebook වෙබ් අඩවිය ගැනම ලිපියක්.

ඔබ Facebook යහළුවන්ට් Thanks කරන්නේ කොහමද? සමහර විට Message එකකින්. එහමත් නැත්තම් Comment එකකින්. සමහර විට Photo එකක් හදලා ඒක Share කිරීම මගින්.

නමුත් ඔබ කැමති නැත්ද Thanks Video එකක් හදලා ඔයාගේ යාළුවාව පුදුම කරන්න? ඒ සදහා ඔබට Video හදන්න දැනුමක් නැති එක ප්‍රශ්නයක්ද?

නමුත් ඔබ ඒ ගැන දැන් දුක් වෙන්න ඕනෑ නෑ. Facebook අඩවිය හදුන්වා දෙන නවතම Online Tool එක මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ යහළුවන්ට යවන්න පුළුවන් Thanks Video එකක් පහසුවෙන් හදන්න.

මෙම පහසුකම ඔබගේ Smart Phone එකෙන් උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්.

Facebook Thanks Video එක හදන්නේ කොහමද?

https://www.facebook.com/saythanks යන ලින්ක් එක මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමති යාලුවෙක්ට යවන්න පුළුවන් Video එක නිර්මාණය කරගන්න.

9 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply