හැකර්වරයෙකු විසින් Gmail ගිණුම් මිලියන 5ක පමණ මුරපද ප්‍රමාණයක් Bitcoin Security නමැති රුසියානු වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇත. එම නිසා ඔබගේ Gmail ගිණුමේ ආරක්ෂාව සදහා හැකි ඉක්මනින් Password එක වෙනස් කරගන්න එක වඩාත් හොදයි.

gmail password hack

Gmail ගිණුමේ Password එක වෙනස් කරගන්නේ කොහමද?

1. Sign in to your Google account.
2. Go to the Google Accounts security tab.
3. In the Password box, click Change password.

කියවන්න : Hack කරන්න බැරිවෙන්න Password එකක් හදාගන්නේ කොහමද?

ඔබගේ ගිණුමේ Password එකත් leak වෙලාද කියලා බලාගන්නේ කොහමද?

ඔබට පුළුවන් securityalert.knowem.com කියන වෙබ් අඩවියට ඔබගේ Gmail Address එක ලබා දී එය පරික්ෂා කරගන්න. නමුත් එම අඩවියෙන් ඔබගේ ගිණුම ආරක්ෂිතයි කියලා පැවසුවත්, ඔබගේ Password එක වෙනස් කරගන්න එක නුවනට හුරු බව එම අඩවියේම පල කර ඇත ( securityalert.knowem.com අඩවියට එකම අවස්ථාවේ විශාල පිරිසක් මෙම කල වකවානුවේ පැමිනෙන බැවින් සමහර අවස්ත්තා වල එම අඩවියට පිවිසීමට අපහසුය. එවිට කිහිප වතාවක් page eka refresh කරන්න).

19 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

This Post Has One Comment

  1. Prasad

    අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂාවක් නොමැති තරම්.

Leave a Reply