ගිය සතියේ අපි පළකරපු  Internet ගැන අරුම පුදුම දේ 01 කියන ලිපිය මුලින්ම කියවන්න.

4. අන්තර්ජාලයේ ඇති වෙබ් අඩවි වලින් 37% ක් පමණ ඇත්තේ වැඩිහිටියන්ට පමණක් සුදුසු වෙබ් අඩවි.

5. බිලියනයකට වැඩි පිරිසක් Facebook භාවිතා කරනවා.

කියවන්න : Facebook Account එකක් සම්පුර්ණයෙන්ම Delete කරන්නේ කොහමද?

කියවන්න : Facebook යහළුවන්ට Video එකකින් Thanks කියමු

කියවන්න : ඕනෑම Facebook Video එකක් Download කරගන්නේ කොහමද?

6. සැම මාසයකම 100,000 ට වැඩි .com Domain ප්‍රමාණයක් නොයෙක් දෙනා විසින් ලියාපදිංචි කරනවා.

කියවන්න : වැඩිම මිලකට අලෙවි වු Domain Names 10

13 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply